Привет, гость! [ Регистрация | Войти

2300-3000 и выш TMT

ишу работу

Описание

 

Wezipe (На должность): директор по кадрам(психолог), специолист по подбору персонала, руководитель по продажам, завсклад, руководитель участка, инженер по ТБ, директор(начальник, руководитель) отд. и т.п.    

TESWIRNAMA-REZUME

ORAŞANOW AKMYRAT GURBANGELDIÝEWIÇ

Soňky işlän ýeri we wezipesi: Harby bölümiň işgärler we nyzam bölüminiň başlygy

Doglan senesi: 01.06.1974ý.

Doglan ýeri: Mary welaýatynyň Ýolöten şäheri

Milleti: türkmen

Bilimi: ýokary

Haçan, haýsy okuw jaýyny tamamlady: 1995ý. Türkmen döwlet bedenterbiýe instituty

Bilimi boýunça hünäri: sagldyş beden terbiýesi, guramaçy-mugallym, TH(TБ) boýunça inž.

Haýsy daşary ýurt dillerini bilýär: rus dili, türk dili

Harby borçlulyk: Ätiýajyň maýory

Daşary ýurtda bolmagy: (okuw, syýahatçylyk, gulluk sapary) daşary ýurtlarda bolmadyk

Öý salgysy we ýaşaýan ýeri: Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Akdepe h/ş jaý45, öý9

Maşgala ýagdaýy: öýlenen 3 çagam bar,

Sagdyn, saglyk ýagdaýymda kemçilik ýok, jenaýat jogapkärçiligine çekilmedik

Kompýuteri doly bilýän: Wort, Exzel, 1C we beýleki programmalarda işleýän kynçylyk çekemok, rus, türkmen dillerinde doly ýazyp hem-de terjime edip bilýan-kemçilik ýok

Awtoulagym bar. Opel,Nissan.

IŞ TEJRIBÄM

Hususy dolanşykda, ýolbaşçylygymda, işimden daşary söwda we ammar işinde-6ýyl

Ýolbaşçylyk işinde-7ýyl, gurluşykda”POLIMEKS”kom.bilen işleşdim.

Kadyr işinde-10ýyl  

Aýlyk hakyny: min.2500-3000 mananat we ýokary

ZÄHMET ÝOLY WE HARBY GULLUGY

 

09.1991ý. – 06.1995ý.Türkmen döwlet bedenterbiýe institutynyň talyby;
12.1995ý. – 05.1997ý.harby bölümleriň çagyryş boýunça harby gullukçysy;
08.1997ý. – 08.2003ý.Ýolöten etrap merkezi hassahanasynyň fizioterapiýa bölüminiň sagaldyş we bejeriş beden terbiýesi boýunça instruktor, massažist
08.2003ý. – 01.2005ý.Harby bölümiň gorag we himiýadan goranyş batalýonynyň gorag we himiyadan goranyş rotasynyň gorag wzwodynyň serkerdesi;
01.2005ý. – 06.2012ý.Harby bölümiň terminala hyzmat ediş we gorag toparynyň serkerdesi — terminalyň başlygy;
06.2012ý. – 08.2020ý.Harby bölümiň işgärler we nyzam bölüminiň başlygy.
Üstünlik we ösüş gerek bolsa baş üstüne ynasaňyz ynamyňyzy ödärin.

HÄSIÝETIM

Ýumşak, gönimel, ugur tapyjy, kynçylyk çekýän meseleler boýunça dogry netijäni çykarmaga başarýar, hemme goýulan işi öz wagtynda etmegi hem-de edilmegini halaýan bu babatda talap ediji. Adamlarda halamaýan häsiýetmiň esasy 4-si. Ýalan (kezzaplyk etseler) sözleseler. Ogurlyk etseler. Bitirmejek işini boýnuna alsalar. Töhmet atsalar.

MASLAHAT

Hödür edýän wezipeleriňize 30-50 ýaş aralyk sagdyn gujur-gaýratly admalardan saýlasaňyz gowy bolardymyka diýip pikir edýän. Sebäbi olarda hasda tejribesi baý, akyly goýulaşan bolýar we eden işine hasda jogapkärli ýapyşarmyka diýip pikir edýän.

HABAR ETMEK ÜÇIN: TEL. 861-78-66-86, 864-04-18-46. ÖY TEL. 33-67-42

ETJEK HÝYŞDYM: jogabyny görkezen telefonlaryň birine SMS edäýiň

Всего просмотров 52

  

ID Объявления: 777604f40942299b

Рекламные ссылки

Похожие объявления

 • 8506980176

  1 TMT

  Таможенный брокер

  Предоставляем профессиональную помощь в области таможенного оформления на территории Туркменистана. Высокая квалификация и профессионализм гарантируют, растаможку товара, груза, транспорта в самые короткие сроки. ОБРАЩАТЬСЯ +99364538118

 • logo thumbnail tmdoska

  Ne imeyet znace TMT

  Men ish gozleyan

  Ya ishu rabotu mne srocno nujen rabota ya na swoyom mashyne mne raznisy net kakoy rabota budet ya budu rabotat…Men ish gozleyan gyssagly mana ish […]